OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW zajęć i imprez kulturalnych w Klubie Nauczyciela

Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust.1 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: “ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”)

Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w działającym Klubie Nauczyciela przy ul. Piotrkowskiej 137/139 jest Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi zwane dalej CUWO,  Mikołaja Kopernika 36, 90 – 552 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 90 – 552 Łódź lub drogą e-mailową na adres: sekretariat@cuwo.lodz.pl  lub bezpośrednio z Klubem Nauczyciela na adres klub@klubnauczyciela.com.pl
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje oraz monitoruje przetwarzanie danych osobowych w CUWO. Inspektor Ochrony Danych pełni również funkcję kontaktową dla Pana/Pani pod adresem e-mail ; iod@cuwo.lodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w zajęciach kulturalno-oświatowych organizowanych przez Klub Nauczyciela: Chór Nauczycielski, grupa plastyczna „Bez sztalugi”, grupa teatralna „Mina Mana”, grupa literacka „QLiteraci”, zajęcia z języka angielskiego, warsztaty plastyczne oraz spektakle, koncerty, wystawy, prelekcje.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f tj. na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej lub o dzieło z Administratorem, w związku z obowiązkiem prawnym jaki ciąży na Administratorze tj. wystawianie i archiwizacja faktur, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w związku z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Administratora oraz wyrażonej zgody. Przetwarzanie jest zgodne z prawem jeśli spełniona jest co najmniej jedna z powyższych podstaw prawnych. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zależy od kontekstu i podstawy prawnej przetwarzania. Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych i zakresu przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Klubem Nauczyciela odpowiedzialnym za realizację danego zadania bądź też bezpośrednio pod adresem: iod@cuwo.lodz.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm).
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie odrębnych przepisów prawa a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie w celu realizacji zadań Klubu Nauczyciela.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu na podstawie złożonego wniosku prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdej chwili może Pan/Pani skorzystać z przysługujących jej praw kontaktując się z nami na adres: sekretariat@cuwo.lodz.pl,  klub@klubnauczyciela.com.pl O swoich prawach może Pan/Pani dowiedzieć się więcej pisząc również na adres iod@cuwo.lodz.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą również profilowane.
 2. Chcemy Pana/Panią zapewnić, że CUWO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.